HƯỚNG DẪN MAIL IPHONE IPAD VÀ ANDROID

Bài viết sau hướng dẫn khách hàng chi tiết về cách tạo email từ trên thiết bị Iphone Ipad và Android

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad
Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

1. Chọn Home --> Settings

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

2. Tiếp chọn Mail, Contacts, Calendars

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

3. Trong mục Accounts , chọn Add Account.....

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

4. chọn Others

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

5. Chọn Add Mail Account dưới mục Mail

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

6. Điền Thông tin email (phần này bắt buộc)

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

7. Phần User Name (Tên người dùng) địa chỉ email đầy đủ: ví dụ info@lyle.com.vn

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

8. Trở lại màn hình Mail, Contacts, Calendars

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

9. Tùy chọn lựa IMAP hay POP sẽ thiết lập thông số như bên dưới. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng:
i.IMAP trên IPhone hoặc IPAD
ii.POP3 trên MS Outlook

Hướng dẫn mail trên Android
Hướng dẫn mail trên Android

1. Chọn Email

Hướng dẫn mail trên Android

2. Chọn Other

Hướng dẫn mail trên Android

3. Chọn Manual

Hướng dẫn mail trên Android

4. chọn IMAP (IMAP4)

Hướng dẫn mail trên Android

5. Incomming Server settings chọn mail.(tenmiencuaban), ví dụ tên miền lyle.com.vn thì phải là mail.lyle.com.vn
i. IMAP/POP Server: mail.(tenmiencuaban)
ii. Security type: Off
iii. Port number: 143

Hướng dẫn mail trên Android

6. Outgoing Server settings chọn mail.(tenmiencuaban), ví dụ tên miền lyle.com.vn thì phải là mail.lyle.com.vn
i. IMAP/POP Server: mail.(tenmiencuaban)
ii. Security type: Off
iii. Port number: 25

Hướng dẫn mail trên Android

7. Trong phần Outgoing Server check (chọn) Authentication (như hình)

Hướng dẫn mail trên Android

8. Ghi lại thông tin cho đẹp

Hướng dẫn mail trên Iphone IPad

9. Tùy chọn lựa IMAP hay POP sẽ thiết lập thông số như bên dưới. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng:
i.IMAP trên IPhone,IPAD hoặc ANDROID
ii.POP3 trên MS Outlook