ĐIỀU KIỆN CẤP LẠI LICENSE

Đồng hành cùng khách hàng, chúng tôi hiểu rằng việc cấp lại license là cần thiết trong trường hợp bất khả kháng.

Máy tính hư hỏng trong thời gian bảo hành phần mềm (3 năm)

Máy tính bị mất cắp, hư hỏng hoặc một lý do bất kỳ từ quý khách hàng.

Hết thời gian bảo hành chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc mua lại phần mềm với giá cả hợp lý.